Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Απολυτίκιο Μεταστάσεως Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού - 26 Σεπτεμβρίου


Μετάσταση Ιωάννου Ευαγγελιστού. Τιμάται η κοίμηση του αγαπημένου μαθητή του Χριστού, συγγραφέα του τέταρτου Ευαγγελίου, της Αποκάλυψης και τριών Καθολικών Επιστολών, στην 'Εφεσο, όπου σώζεται ο τάφος του.


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β'.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.